Yhdistyksen säännöt

§1.

Yhdistyksen nimi on USA Car Club Pieksämäki ry ja sen kotipaikka on Pieksämäen kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

§2.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

1) toimia samoin ajattelevien autoilun ja moottoripyöräilyn harrastajien yhteistoimintaan kokoavana elimenä.
2) pyrkiä kehittämään nuorisoa, autoilua ja muuta moottoriurheilua parempaan suuntaan.
3) edistää jäsentensä harrastusmahdollisuuksia.
4) toimia jäseniään edustavana järjestönä.

Näitä pyrkimyksiä yhdistys toteuttaa järjestämällä opetus- ja esitelmä- ja keskustelu-tilaisuuksia, toimeenpanemalla asianomaisella luvalla arpajaisia, keräyksiä, juhlia, näyttelyitä sekä muita huvitilaisuuksia.

Lisäksi yhdistys pyrkii harjoittamaan yhteistoimintaa sen tarkoitusperien kanssa sopusoinnussa olevien koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa.

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia sekä omistamaan kiinteistöjä.

§3.

Yhdistyksen jäseniä ovat:

1) varsinaiset henkilöjäsenet
2) kunniajäsenet
3) vapaajäsenet, joita ovat ne jäsenet, jotka johtokunta on erityisestä syystä päätöksellään vapauttanut vuodeksi jäsenmaksun suorittamisesta. Erityinen syy voi olla merkittävä kunnostautuminen yhdistystoiminnan tai harrastusalan parissa.
4) oikeuskelpoiset yhteisöt
5) kannatusjäsenet, joita voivat olla yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy johtokunta ja saavutetut jäsenoikeudet turvataan.

§4.

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä lukien, kun hän on ilmoittanut siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyslain 11§:ssä mainituin perustein.

Jäsen erotetaan myös, jollei jäsen ole maksanut jäsenmaksua.

§5.

Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) jäsentä.

Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan sekä sihteerin.

Johtokunta voi asettaa juoksevien asioiden hoitoa varten tarpeelliset valiokunnat ja virkailijat.

§6.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko johtokunnan puheenjohtaja, sihteeri, varapuheenjohtaja tai johtokunnan määräämä henkilö, kukin yksin.

§7.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä syys-joulukuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    kokouksen avaus
2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.    hyväksytään kokouksen esityslista
5.    esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto viimeksi päättyneeltä toiminta- ja tilikaudelta
6.    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä viimeksi päättyneen toiminta- ja tilikauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.    vahvistetaan seuraavan toiminta- ja tilikauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8.    valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kahdeksan (8) johtokunnan jäsentä
9.    valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varatilintarkastajaa
10.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§8.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viidesosa (1/5) yhdistyksen  äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

§9.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§10.

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.
Kokouskutsu on toimitettava jäsenille julkaisemalla ilmoitus paikkakunnalla ilmestyvässä päivälehdessä tai julkaisemalla ilmoitus yhdistyksen virallisella www-sivulla tai kutsumalla jäsenet henkilökohtaisella kirjeellä, sähköpostiviestillä tai tekstiviestillä.

Henkilökohtainen kutsu toimitetaan sillä välineellä, jonka yhteystiedot jäsen on yhdistyksen jäsenrekisteriin ilmoittanut.

§11.

Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja jonka kaksi pöytäkirjantarkastajiksi valittua kokouksen äänivaltaista osanottajaa tarkastavat.

Pöytäkirjat on asetettava nähtäviksi yhdistyksen seuraavassa kokouksessa.

§12.

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on edelliseltä vuodelta annettava tilintarkastajille ennen maaliskuun ensimmäistä (01.03.) päivää.

§13.

Tilintarkastajien tulee antaa lausunto vuosikokouksessa yhdistyksen hallinnon- ja tilintarkastuksesta.

§14.

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään kahden kolmanneksen (2/3) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

§15.

Päätöksen yhdistyksen purkamisesta tekee yhdistyksen kokous kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon välein pidettävässä kokouksessa. Päätöstä on kannatettava 2/3 kokouksen äänivaltaisista jäsenistä.

§16.

Näitä sääntöjä sovellettaessa on epäselvissä tapauksissa noudatettava voimassa olevaa yhdistyslakia.

§17.

Jos yhdistys lakkautetaan tai se purkautuu, siirtyvät sen jäljelle jääneet varat jollekin yhdistyksen tarkoitusta edistävälle rekisteröidylle järjestölle.